Tausta

Metsäkoneyritysten kannattavuus on viime vuosina ollut heikko. Koneyrittäjien liiton selvitysten mukaan koneyritysten keskimääräinen nettotulos on ollut alle kaksi prosenttia liikevaihdosta. Yrityksen tuloskuntoa voidaan kohentaa kehittämällä suorituksen johtamista. Johtamisen apuvälineeksi ollaan Työtehoseurassa kehittämässä Metsäkoneyrityksen vuosikello -työkalua, jolla helpotetaan yrityksen suorituskyvyn mittaamista ja johtamista. Kehittämishanketta rahoittavat Marjatta ja Eino Kollin säätiö ja Työtehoseura.

Tarve

Metsäkoneyrittäjän vuosikello –hanke alkoi marraskuussa 2012. Ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin yritysseurannan nykytilaa metsäkoneyrityksissä ja suunniteltiin Vuosikello-työkalun tietosisältö.

Hankkeen aikana tuli ilmi, että metsäkoneyrityksillä on selkeä tarve yritysjohtamista ja -suunnittelua palvelevalle seurantajärjestelmälle mm. seuraavista syistä:

  • vain 54 prosentilla yrityksistä oli systemaattista seurantaa
  • tärkeimmät syyt seurannan puuttumiselle olivat ajan ja sopivien tietojärjestelmien puute
  • 65 prosenttia yrittäjistä uskoi sopivien tietojärjestelmien avulla voivansa parantaa yrityksensä kannattavuutta; erityisesti pienimmät yritykset kaipasivat käyttötarkoituksiinsa sopivaa järjestelmää

Metsäkoneyrittäjän vuosikello -hankkeen aikana julkaistiin myös ensimmäiset uuden metsäkoneiden tiedonsiirtostandardin (StanForD2010) mukaiset hakkuukoneiden mittalaitteet. Laitteiden yleistyessä puunkorjuuprosessin seurantaa voidaan automatisoida nykyisestä, jolloin yritysseuranta ei enää vie yhtä paljon yrittäjän aikaa. Mittalaitteiden tuottaman datan jalostamiseen yritysjohtoa palvelevaksi tiedoksi edellyttää kuitenkin sopivan tietojärjestelmän rakentamista.

Ratkaisu

Vuosikello -työkalusta rakennetaan vuoden 2014 aikana versio yritysten todelliseen käyttöön. Työkalun toimintaa testataan ja käyttäjäpalautetta kerätään todellisilta metsäkoneyrityksiltä. Saadun käyttäjäpalautteen perusteella Vuosikello-työkalun toiminta ja tietosisältö muokataan lopulliseen muotoonsa.

Kun Vuosikello -työkalu on saanut lopullisen muotonsa, siitä julkaistaan vapaasti saatavilla oleva versio metsäkoneyritysten käyttöön. Samalla julkaistaan työkalun käyttöä tukevaa opasmateriaalia, jossa neuvotaan työkalun tuottamien seurantatulosten tulkinnassa ja hyödyntämisessä yrityksen johtamisessa.

Hankkeessa luotavan toimintamallin avulla koneyritykselle voidaan rakentaa suorituskyvyn johtamisjärjestelmä, jonka avulla yrittäjän on mahdollista seurata strategian toteutumista ja tehdä tarvittavia korjausliikkeitä päämäärään pääsemiseksi.