TTS
 

Koulutustarjotin

Koulutuksen sisältö

Koulutustarjottimen moduulit voidaan räätälöidä yhteistyössä tilaajan kanssa, kohderyhmän ja koulutuksen keston mukaisesti. Koulutusten sisällöt valmistellaan uusimpaan tutkimustietoon, annettuihin ohjeisiin ja suosituksiin sekä käytännön toimijoiden hiljaiseen tietoon perustuen. METKA-tutkimushankkeen tulokset yhdessä muiden tutkimushankkeiden tulosten kanssa luovat pohjaa koulutuksen toteutukselle.


Koulutustarjotin

1. Energiapuu metsätaloudessa

Koulutus antaa kokonaiskuvan metsäenergian roolista ja tavoitteista Suomen energiapolitiikassa sekä energiapuun asemasta metsätaloudessa, puunhankinnassa sekä sähkön ja lämmön tuotannossa. Koulutuksen jälkeen osallistuja tunnistaa myös energiapuun kasvatuksen, hankinnan ja kaupan toimijat ja ymmärtää niiden roolit ja intressit.

2. Energiapuukauppa

Koulutuksessa käydään läpi energiapuukaupan toimintaperiaatteet ja kauppatavat. Koulutuksen jälkeen osallistuja tuntee keskeiset energiapuun mittausmenetelmät ja hinnoitteluperusteet sekä ymmärtää tukipolitiikan merkityksen energiapuukaupassa ja hankinnan kannattavuudessa.

3. Energiapuun hankinnan logistiikka ja metsähakkeen käyttö

Koulutuksessa perehdytään energiapuun hankintalogistiikan periaatteisiin ja siinä käytettäviin tietojärjestelmiin. Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa tulkita energiapuun hankinnan suunnitelmia eri aikajänteillä ja tehdä johtopäätöksiä prosessin kokonaiskannattavuudesta. Hän tuntee myös energiapuun eri käyttöpaikat ja niiden merkityksen raaka-aineen laadulle ja hankinnan ohjaukselle.

4. Energiapuuharvennus

Koulutus antaa osallistujalle kokonaiskuvan energiapuuharvennuksen teknis-metsänhoidollisesta toteuttami-sesta. Koulutuksessa käydään läpi energiapuun korjuu- ja kasvatussuositusten keskeinen sisältö, energiapuun kasvatuksen sekä energiapuuharvennuksen metsän- ja luonnonhoidon kannalta. Lisäksi koulutuksen käynyt saa hyvän kokonaiskuvan nuorten metsien energiapuutekniikasta tuottavuuksineen.

5. Uudistusalojen energiapuukorjuu

Koulutus antaa osallistujalle kokonaiskuvan uudistusalojen energiapuun korjuun teknis-, taloudellis-metsänhoidollisesta toteuttamisesta. Koulutuksessa käydään läpi energiapuun korjuu- ja kasvatussuositusten keskeinen sisältö uudistusalojen energiapuunkorjuun metsän- ja luonnonhoidon kannalta. Lisäksi koulutuksen käynyt saa hyvän kokonaiskuvan uudistusalojen energiapuutekniikasta tuottavuuksineen.

6. Energiapuun korjuukohteet, korjuun suunnittelu ja kustannukset sekä korjuun kannattavuus

Koulutuksessa käydään läpi energiapuun korjuuseen soveltuvat kohteet sekä eri korjuumenetelmät ja opetellaan vertailemaan niiden kustannustehokkuutta. Koulutuksen jälkeen osallistuja ymmärtää energiapuutukien merkityksen työn kannattavuuteen. Hänelle muodostuu näkemys laadukkaan korjuun ja varastoinnin toteuttamisesta.

7. Maastopäivä

Maastopäivässä konkretisoidaan energiapuun kulku kannolta kattilaan. Päivän aikana tutustutaan erilaisiin energiapuun korjuutapoihin, korjuu- ja haketuskalustoon, varastointiin sekä metsäenergiaa käyttävään lämpö-laitokseen.


TTS - Työtehoseura | PL5 (Kiljavantie 6) 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu (09) 2904 1200 | asiakaspalvelu@tts.fi