Hyvän tuotantorakennuksen vaatimuksia

Taloudellinen

 • jokaisen rakennusinvestoinnin pitää ainakin suunnitteluvaiheessa näyttää kannattavalta
 • rakennushankkeen kustannuksista 80 % sidotaan jo suunnitteluvaiheessa!
 • kustannusarvio / saatavat hyödyt
 • konekapasiteetin oikea mitoitus

Toimiva

 • töiden sujuvuus / työtehtävien määrä / töihin kuluva aika / tuotannon taloudellisuus
 • eläinten hoitotyöt
 • työketjut
 • rakennuksen eri tilojen mitoitus ja sijoittelu
 • toiminnallinen suunnittelu / eläinliikenne, materiaaliliikenne

Turvallinen ja viihtyisä työympäristö ihmisille

 • suuri yksikkökoko / töiden suunnittelu / työmäärän hallinta
 • töiden fyysinen kuormittavuus / työturvallisuus
 • työntekijän henkinen hyvinvointi

Eläimille hyvä elinympäristö

 • mahdollisuus mahdollisimman luonnolliseen ja lajinmukaiseen käyttäytymiseen
 • riittävä tilavuus
 • hyvä ilmanlaatu
 • riittävästi valoa
 • liikkumismahdollisuus
 • puhtaat ja turvalliset pintamateriaalit

Ympäristön huomioonottava

 • lannan varastointi- ja käsittelymenetelmät / lannan joutuminen maaperään ja vesistöihin pystytään estämään ja lannasta aiheutuvat hajuhaitat minimoimaan
 • tulevaisuudessa tuotantorakennuksesta ilmaan kulkeutuvia päästöjä pitää pystyä hallitsemaan entistä paremmin
 • energiataloudellinen / rakennusosien valinnassa on otettu huomioon niiden aiheuttama ympäristökuormitus
 • sopii esteettisesti hyvin sitä ympäröivään maisemaan.