Metsäpalveluyritys on saanut tarjouspyynnön kahdeksan hehtaarin uudistusalan istuttamisesta. Tarjouspyynnössä kerrotaan, että uudistusalalta on kerätty latvusmassa energiakäyttöön, jonka jälkeen alue on laikutettu edellisenä syksynä. Uudistusalalle istutetaan 2-vuotiaita kuusen pottitaimia, jotka tarjouspyynnön jättäjä toimittaa uudistusalan reunaan. Istutustyöstä on täytettävä omavalvontalomake.

Metsäpalveluyrittäjä on aiempina vuosina tehnyt istutustyötä tarjouspyynnön jättäjälle ja tietää, että tarjouspyynnössä esitetyt tiedot ovat luotettavia. Hän päättää kuitenkin vielä soittaa ja pyytää tarkennuksia muutamiin yksityiskohtiin, kuten taimien varastopaikan sijaintiin ja kasteluveden saatavuuteen, taimipottien kokoon sekä maanmuokkauksen tekijään.

Nämä tiedot saatuaan, maanmuokkauksen tekijälle soitettuaan sekä kartasta ja ilmakuvilta kohteeseen tutustuttuaan, yrittäjä päättää, että tarjouksen jättäminen ei edellytä maastokäyntiä. Jos tarjouksen pyytäjä tai maanmuokkaaja olisivat ennestään tuntemattomia tai he olisivat antaneet kohteesta, sen kivisyydestä ja hakkuutähteiden määrästä ristiriitaista tietoa, olisi yrittäjä käynyt tutustumassa kohteeseen paikan päällä.

Tarjouslaskenta alkaa varsinaisen istutustyön kustannusten ja ajanmenekin selvittämisellä. Tässä yrittäjä hyödyntää Metsäalan työehtosopimuksen koulutusaineistoa, johon sisältyy myös Excel-muotoinen funktiolaskentapohja.

1.       Lasketaan istutettavien taimien lkm ja työn suorittamiseen tarvittava perusaika.

a.       Taimia istutetaan 8 ha * 1800 kpl/ha = 14 400 kpl

b.      Taimet istutetaan 60 mm:n pottiputkella, maaperäluokka on 1 (vähäkiviset moreenimaat) ja maanmuokkauksen laatu on tavallinen ==> koulutusaineiston antama ajanmenekki on 5,58 tuntia/1000 taimea, joten kokonaisajanmenekki on 14,4 * 5,58 h = 80,4 tuntia.

2.       Tarkennetaan ajanmenekkiä

a.       Maastoluokka, kerroin 1 (normaali, ei sanottavasti haittaa liikkumista)

b.      Viljelytiheys, kerroin 1 (1800 kpl/ha)

c.       Likaisen työn lisä, kerroin 1 (aluetta ei ole kulotettu)

3.       Taimet noudetaan keskimäärin 130 metrin päästä, kerralla tuodaan 160 kpl ja taimia ei erikseen asetella kantoastiaan. Taimien noudon ajanmenekiksi saadaan taulukosta 0,71 tuntia/1000 taimea, joten kokonaisajanmenekki on 14,4 * 0,71 h = 10,2 tuntia.

4.       Istutuskohtien tiivistämistarve alle 10 % istutuskohdista ==> ei lisäajanmenekkiä.

5.       Hakkuutähteiden poisto alle 5 % istutuskohdista ==> ei lisäajanmenekkiä.

6.       Täydennyslaikutuksen tarve alle 5 % istutuskohdista ==> ei lisäajanmenekkiä.

Koska maasto, viljelytiheys, työn likaisuus, maanmuokkauksen laatu ja hakkuutähteiden määrä ovat normaalitasoa, ei perusajanmenekkejä tarvitse korjata kertoimilla.

Istutustyön ajanmenekki em. lähtötiedoilla on yhteensä 80,4 + 10,2 = 90,6 tuntia. Istutustyön lisäksi työaikaa kuluu taimien kasteluun, koealojen mittaamiseen ja omavalvontalomakkeen täyttämiseen arviolta yhteensä 4 tuntia, joten kaikkiaan työkohteella arvioidaan kuluvan työaikaa noin 95 tuntia, eli 11,9 työpäivää.

Yrittäjä laskee työkohteen palkkauskustannukseksi 95 h * 10,37 €/h * 1,43 = 1 409 €. Palkkakerroin 1,43 sisältää lakisääteiset palkan sivukulut sekä lomapalkan ja lomarahan.

Istutustyöstä aiheutuu yhteensä 12 ajomatkaa työmaalle, yhteensä 720 km * 0,45 €/km = 324 €.

Yrittäjä on aiemmin laskenut katetuottolaskennalla ja budjetoidulla työtuntimäärällä, että kiinteiden kustannusten ja yrittäjäriskin kattamiseksi jokaisen tehdyn työtunnin on tuotettava välittömien kustannusten jälkeen katetta 12 €. Tälle työkohteelle välillisiä kustannuksia kohdistuu siis 95 * 12 = 1 140 €.

Palkkauskustannukset, matkat ja katetavoite tekevät yhteensä 1 409 € + 324 € + 1 140 € = 2 873 €.

Metsäpalveluyrittäjä päätyy tekemään tarjouksen istutustyöstä hintaan 2 880 € eli 20 c/kpl + alv 24 %.