Metsuripalveluita tarjoava yritys laskee tarjouksen 5 hehtaarin ensiharvennuskohteen hakkuulle, josta on saatavilla oheiset tiedot. Laskennassa yrittäjä hyödyntää Metsäalan TES:n tuotostietoja.

  • Leimikko sijaitsee Etelä-Suomessa, 10 km:n päässä yrittäjän asunnosta, poistettava puusto on mäntyä, poistuman keskikoko on 40 dm³, hehtaarikertymä 40 m³ ja työmenetelmänä on siirtelykaato
  • Puumäärä mitataan kuormainvaa’alla metsäkuljetuksen yhteydessä, joten puutavaran mittauksesta ei tule lisäkerrointa
  • Maasto on normaali – ei lisäkerrointa
  • Hakkuu suoritetaan lumettomana aikana – ei kausikerrointa
  • Poistettavan puuston tiheys on 40 m³/ha – ei alitiheyskorjausta
  • Ajourat suunniteltava ja raivattava – kerroin 1,1
  • Kasoja ei liputeta – ei lisäkerrointa
Näiden tietojen perusteella yrittäjä laskee metsurityön kustannukset:

  • Perustaksa: 9,79 €/m³
  • Lisätään ajourakerroin: 1,1*9,79 = 10,77 €/m³
  • Lasketaan mukaan palkan sivukulut: 1,43*10,77 = 15,40 €/m³
Kun tuntipalkka jaetaan urakkapalkalla, saadaan keskimäärinen tuotos (13,10 €/h / 10,77 €/m³ = 1,22 m³/h). Koko työmaan kestoksi yrittäjä laskee 164 työtuntia (200 m³/1,22) eli 22 työpäivää. Tämän tiedon avulla yrittäjä määrittää työkohteen teosta aiheutuvat matkakulut (22 pv * 10 km * 2 krt/pv * 0,45 €/km = 198 €) ja lisää laskelmaan vielä tarjouksen tekemiseen käytetyn ajan ja matkakulut sekä tuntikatetavoitteen 12 €/h.