OMVÄRLDEN OCH TTS RESEARCH

De traditionella verksamhetsområdena för TTS är lantbruk, skogsbruk och huslig ekonomi, men vi arbetar också för att höja arbetets produktivitet och förbättra arbetshälsan i alla branscher.

Till våra forskningsområden hör också funktionella och praktiska lösningar för boendet, bättre energieffektivitet inom alla sektorer och användning av bioenergi.

TTS tillhandahåller följande till företag, organisationer och experter:

• forskning
• testning
• experttjänster
• planering
• utbildning och utvecklingstjänster
• publikationer, rapporter och guider


ARBETE OCH PRODUKTIVITET

TTS förbättrar arbetsproduktiviteten genom att utreda tidsåtgången, göra arbetsmätningar (normaltidsundersökningar), beskriva arbetsprocesser och utarbeta kostnadskalkyler för olika funktioner åt sina kunder . Utifrån utredningarna, mätningarna, beskrivningarna och kalkylerna av arbetsproduktiviteten får kundföretaget en tydlig analys och rapport av produktiviteten i dag och hur olika funktioner kunde utvecklas. 

Våra experttjänster omfattar hela processen från den inledande kartläggningen till införandet av utvecklingsåtgärderna. Varje utvecklingsprojekt för att höja arbetsproduktiviteten utarbetas enligt kundens behov. Ibland utreder vi endast tidsåtgången för en viss funktion, medan ett annat projekt kan gälla utvecklingen av arbetsproduktiviteten överlag.

EXPERTTJÄNSTER

• Utredning av arbetsproduktiviteten
• Utredningar av tidsåtgången
• Arbetsmätningar
• Beskrivningar av arbetsprocessen
• Kostnadskalkyler för verksamheten
• Utveckling av arbetsprocessen och logistiken
• Planering av arbetsmängden (TTS-Manager)

 
UTVECKLING AV ARBETSMETODERNA

TTS använder tester och prestationsmätningar för att utveckla kundens arbetsmetoder. Vi planerar också arbetsplatser och lokaler.

Dessutom undersöker och utvecklar vi arbetsmetoderna samt bruksegenskaperna hos maskiner och apparater.


EXPERTTJÄNSTER

• Tester
• Prestationsmätningar
• Planering av arbetsplatser och lokaler
• Utveckling av informationsergonomin
• Undersökning och utveckling av arbetsmetoder, maskiner och apparater; produktivitet, ergonomi, brukskostnader

 
ARBETSHÄLSA OCH ARBETARSKYDD

TTS utvecklar arbetshälsan hos sina kunder och kundernas personal genom utredningar av arbetsbördan, den fysiska och psykiska belastningen och arbetsförhållandena (temperatur, buller, gaser i produktionsmiljön). Utöver olika exponeringsmätare använder vi också t.ex. elektroniska personalenkäter i utredningarna.

TTS utvecklar säkerheten och hälsoaspekterna i arbetsmiljön hos kunden genom att bedöma (med kontrollistor) säkerheten i arbetsmiljön (speciellt på lantgårdar), analysera olycksstatistiken, utreda arbetsomständigheterna och ge motiverade förslag till förbättringar av arbetet och arbetsmiljön.

EXPERTTJÄNSTER

• Utredningar av arbetsmängden
• Utredningar av arbetsbelastningen
• Utredningar av arbetsförhållandena (temperatur, buller, gaser i produktionsanläggningarna)
• Personalenkäter

BIOENERGI

TTS hjälper sina kunder att förbättra produktionen, användningen och distributionen av samt kvaliteten på biobränslen och -produkter. Dessutom arbetar vi för att utveckla uppvärmningstekniken, brandsäkerheten vid uppvärmningen och företagsamheten inom området.

De värmetester som utförs vid TTS teststation betjänar konsumentmarknaden samt produktutvecklingen hos tillverkarna av utrustning för energibranschen.

EXPERTTJÄNSTER

• Verkningsgrad vid förbränning och utsläppsmätningar
• Tester av apparaturens användbarhet
• Tillverkning och användning av biobränslen samt biobränslenas kvalitet
• Uppvärmningsteknik

TEKNIK

TTS utvecklar sina kunders tekniska lösningar, genomför tekniska tester och mätningar samt utför produktivitets-, kostnads- och lönsamhetskalkyler. Vi studerar såväl enskilda maskiner och apparater som arbets-, maskin- och logistikkedjor och gör jämförelser mellan maskinellt och manuellt arbete. Vi tar fram information om teknikens produktivitet, funktionalitet, användbarhet, säkerhet, kostnader och lönsamhet.

EXPERTTJÄNSTER

• Utveckling av tekniska lösningar för kunderna
• Testning av maskiner och utrustning
• Produktivitets-, kostnads- och lönsamhetskalkyler
• Resurs- och kapacitetsberäkningar för arbetsförlopp
• Prissättning av maskinellt arbete (TTS-Kone)
• Entreprenadpriser

BOENDE

TTS undersöker, testar, utvecklar och planerar olika lösningar för boende och en fungerande vardag.

Till våra fokusområden hör olika utrymmen (gemensamma och privata) i boendefastigheter, ekologiska, hållbara och energisparande boendelösningar, sopsortering, materialval, funktionella och energieffektiva maskiner, apparater, utrymmen, processer och arbetsmetoder samt tjänster.

Vi arbetar också med teman som anknyter till arbetarskyddet och användarsäkerheten, såsom hushållsmaskiner och -apparater, husteknik samt faktorer som gäller bostadssäkerheten (planering av rummen och säkerhetsutrustning).

EXPERTTJÄNSTER

• Forskning och utveckling
• Utbildning, informationsproduktion
• Rådgivning
• Planering

PRODUKTIONS- OCH VERKSAMHETSMILJÖER

TTS tar fram information om förhållandena i olika branscher, företag och enskilda aktörer och om hur dessa förhållanden kunde förbättras. Våra FoU-insatser syftar också till att skapa verksamhetsförutsättningar för de olika sektorerna och främja dessa. Vårt verksamhetsområde omfattar även de funktionella och ekonomiska aspekterna av produktionsanläggningarna inom lantbruket.

EXPERTTJÄNSTER

• Undersökningar av verksamhetsbetingelserna
• Främjande av funktionerna
• Utveckling av produktionsanläggningarna

ENERGIEFFEKTIVITET

Inom TTS finns gedigen expertis och erfarenhet av energieffektivitet. Till våra experttjänster hör bl.a. mätningar av energiförbrukningen (t.ex. förbrukningen med olika slags energi) och kalkyler av energiförbrukningen (för olika energialternativ).

EXPERTTJÄNSTER

• Utveckling av energieffektiviteten i produktionsprocesserna
• Distribution av energiförbrukningen
• Rådgivning

 

SERVICEMILJÖN

TTS har redan länge arbetat med att utveckla servicekoncept för bl.a. storkök, städföretag, vårdhem, hushållsmaskinskedjor, företag inom gårdsturism och andra landsbygdsföretag.

I praktiken utför vi arbetsmätningar och utredningar, analyserar tidsåtgången, testar maskiner och utrustning samt utvecklar serviceprocesserna.

EXPERTTJÄNSTER

• Forskning och utveckling
• Utbildning, informationsproduktion
• Rådgivning
• Utveckling av företagsverksamheten

PUBLIKATIONER

• Meddelanden
• Publikationer
• Rapporter och guider
• Tidskriften TEHO
• Program
• Projektens webbsidor

TTS publicerar sina rön i sina meddelande- och publikationsserier. Tidskriften TEHO, som ges ut av TTS, innehåller också aktuell och opartisk information från TTS verksamhetsområden.

Alla våra meddelanden och publikationer kan enkelt köpas i vår webbutik på adressen www.ttskauppa.fi

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto