Liiketoiminnan kasvua tavoittelevat pienet sahayritykset pyrkivät hitaaseen kasvuun eri liiketoiminnan alueilla. Suurimmalla osalla kasvustrategia on maltillinen: voimakkaasti kasvuhakuisia yrityksiä on vähän ja yritykset pyrkivät joko kasvamaan mahdollisuuksien mukaan tai säilyttämään asemansa markkinoilla.

TTS tutkimuksen koordinoimassa Kasvun eväät-tutkimusohjelmassa kartoitettiin pienten saha-alan kasvuyritysten kasvutavoitteita ja -keinoja sekä kasvuhakuisuutta vuosien 2007–2008 aikana.

Tutkimuksen mukaan kasvuyritysten tärkein liiketoiminnan tavoite oli kannattavuuden ja tuottoasteen parantaminen.  Seuraavaksi tärkeimmiksi nousivat tyytyväiset asiakkaat ja omistajan kohtuullinen toimeentulo. Nämä tavoitteet nousivat kasvutavoitteita tärkeämmiksi. Kasvu liikevaihdolla tai henkilömäärällä mitattuna tai markkina-alueen laajentaminen eivät nousseet ykköstavoitteiksi. 

Vaikka kasvutavoitteet olivat maltillisia, yrittäjät olivat valmiita panostamaan yritystoiminnan kehittämiseen. Lähes kaikki yritykset aikoivat kasvattaa joko tuotantomäärää tai tuotteiden lukumäärää lähivuosien aikana sekä suunnittelivat uusia investointeja.

Kasvuyrityksistä suurimmalla osalla kasvu oli toteutunut tavoitteiden mukaisesti tai ylittänyt tavoitteet. Tärkeimpinä syinä kasvun toteutumiselle pidettiin markkinoiden ja kilpailutilanteen positiivista kehittymistä, hyviä yhteistyökumppaneita, tuotannon ja teknologian kehittämistä ja rahoituksen järjestymistä. 

Tärkeimpänä kilpailukeinona markkinoilla pidettiin asiakaspalvelun joustavuutta ja asiakaslähtöisyyttä, toimitusnopeutta ja -varmuutta sekä hyviä ja laadukkaita tuotteita. Muutamat yritykset mainitsevat lisäksi laajan tuotevalikoiman, laadukkaan raaka-aineen, tuotantotekniikkaan panostamisen ja työvoiman pysyvyyden.

Useimmin mainittuja kasvua hankaloittavia tekijöitä olivat suuret henkilöstökulut, osaavan työvoiman heikko saatavuus sekä kasvun vaatimien innovaatioiden puute. Muita yksittäin mainittuja syitä olivat myynti- ja markkinointiosaamisen puuttuminen, raaka-aineen saatavuus, puutteet verkostoitumisvalmiuksissa, talousosaamisessa ja johdon osaamisessa sekä automaation vähyys.

Pienet sahayritykset toimivat tyypillisesti paikallisilla markkinoilla. Paikallisuus nousi esiin myös kasvuyritysten kohdalla. Haastateltujen yrittäjien mukaan markkina-alueen laajentaminen ei ole tärkein tekijä kasvupyrkimyksissä vaan erikoistuotteille on kysyntää myös lähialueilla.

Sahayrittäjät ry:n arvion mukaan sahausta harjoittavia pienyrityksiä on Suomessa tällä hetkellä noin 1500 kappaletta. Niiden vuosittainen puunkäyttö on noin kolme miljoonaa kuutiometriä ja ne tuottavat sahatavaraa 1,5 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

Lisätietoja:
TTS tutkimus
projektipäällikkö Riitta Backman
GSM 044 7143 681

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto