Kuitupuumarkkinoiden hiljenemisestä ja energiapuun kysynnän kasvamisesta johtuen on nuorten metsien harvennuspuun merkitys metsähakkeen raaka-aineena kasvanut. Lisäksi pienpuunkorjuu ei ole latvusmassan ja kantopuun tapaan riippuvainen päätehakkuiden määristä. METKA-hankkeessa pyritään löytämään kustannuksiltaan edullisimmat energiapuun korjuumenetelmät ja -teknologiat erilaisille ensiharvennus- ja kunnostushakkuukohteille.

METKA on Metsänhoitoyhdistys Kanta- ja Päijät-Hämeen yhdessä toteuttama Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan kuuluva hanke. TTS tutkimus selvittää hankkeessa energiapuun korjuuta nuorten metsien harvennuksissa ja päätehakkuualojen kantopuun korjuussa sekä energiapuun haketusta ja murskausta. Metsäntutkimuslaitoksella on hankkeessa logistiikan kehittämiseen liittyviä tehtäviä.

Energiapuuta siirtelykaataen sekä koneen ja metsurin yhdistelmällä
Hankkeen yhtenä mielenkiinnon kohteena on selvittää, mikä on metsurin siirtelykaataen tekemän, konetyön ja näiden yhdistelmänä tehtävän kokopuuna korjattavan energiapuun korjuun kannattavuus. Koivuvaltaisella nuoren metsän kunnostuskohteella toteutettu koe antoi viitteitä siitä, että siirtelykaato samoin kuin metsuri- ja konetyön yhdistelmä ovat varsin tehokkaita verrattuna täysin koneelliseen korjuuseen. Koska korjuuolosuhteilla sekä kuljettajien ja metsurien ammattitaidolla on suuri merkitys menetelmien kannattavuudelle, tarvitaan vielä lisäkokeita tulosten vahvistamiselle.

Kuitupuuta vai energiapuuta – karsittuna vai karsimattomana
Hankkeessa etsitään myös harvennusten leimikkotunnuksiin perustuvia kuitu- ja energiapuun rajapintoja, joiden perusteella voidaan valita kussakin leimikkotyypissä edullisimpia korjuutapoja ja -menetelmiä. Menetelmien korjuukustannustiedon, logistiikkaan sopivuuden, puutavaralajien hintasuhteiden ja kemera-tukien avulla voidaan jatkossa pyrkiä kokonaistaloudellisesti kannattavimpiin tapoihin toimia.

Hankkeen aines- ja energiapuun rajapinnat osatehtävässä on toteutettu vuoden 2009 aikana useita koesarjoja. Hakkuukoneissa on ollut sekä joukkokäsittelyyn soveltuvia että ilman joukkokäsittelyominaisuutta olevia hakkuulaitteita. Myös metsäkuljetus on tutkittu.

Kokeissa on verrattu erilliskorjuuta ainespuuksi ja energiapuuksi sekä aines- ja energiapuun integroitua korjuuta useilla eri menetelmillä. Erilliskorjuussa aines- ja energiapuun rajanveto tehdään kuviokohtaisesti, eli kohteelta korjataan joko kuitupuuta tai energiapuuta. Integroidussa korjuussa samalta kohteelta korjataan sekä aines- että energiapuuta. Tällöin rajanveto tehdään yleensä hakkuun yhteydessä kuitupuulla käytettävän minimiläpimitan mukaan, mutta lajittelu puutavaralajeihin voi tapahtua myös rungon koon tai puulajin mukaan.

Kantojen korjuuteknologia ja logistiikka
Kantojen korjuuta koskevassa osatehtävässä on kenttätutkimuksessa verrattu kantoharaa (Väkevä, A Hirvonen Oy) ja kantopuuta leikkaavalla vastaterällä pilkkovaa kantoharvesteria (Pallari, Tervolan Konepaja Oy). Tutkimuksessa mielenkiinnon kohteina ovat eri laitteiden työn tuottavuuden ohella työmaan kivisyyden vaikutus tela-alustaisten peruskoneiden tuottavuuteen sekä käyttöpaikalle kulkeutuvien epäpuhtauksien eli maa-aineksen määrä. Kantojen korjuusta on kerätty aineistot kiviseltä ja vähäkiviseltä kuusen kannon nostoalueelta. Lisäksi on tarkoitus toteuttaa vielä kannonnostokoe mäntykohteella.

Kannonnostotyön tuottavuuden kehittämisessä törmätään samaan perusongelmaan kuin pieniläpimittaisen harvennuspuun korjuussa eli alhaiseen kerralla käsiteltävän taakan tilavuuteen. Sekä kuusen että männyn kanto- ja juuripuun tilavuus on reilu neljännes runkopuun tilavuudesta.

Lisätietoja hankkeesta:
Vesa Tanttu, TTS tutkimus, GSM 044 7143 676

Kaarlo Rieppo, TTS tutkimus, GSM 044 7143 686

Matti Kymäläinen, Mhy Kanta-Häme, GSM 0400 995 433


Lisätietoja Internet-sivuilta
www.tts.fi à TTS tutkimus à Hankkeet

www.mhy.fi/metka

 

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto