Yhteiskuntamme muutokset, murrokset ja vaikeudet ovat aina merkinneet TTS:lle kehitystä ja toimintaedellytysten kasvua. Esimerkiksi sotavuosina ja sotien jälkeisenä jälleenrakennusaikana TTS:n toiminta kasvoi voimakkaasti useille uusille alueille. Maaltapako 50-luvun lopussa ja 60-luvun alussa, energiakriisi ja 90-luvun lamavuodet merkitsivät myös TTS:n toimintojen muuntumista ja kasvamista ajan vaatimusten mukaisesti.

TUOTTAVUUS
Tampereen teknillisen yliopiston tutkimuksessa nousi esiin kolme suomalaista yhteiskuntaa tulevaisuudessa koskettavaa suurta haastetta: väestö ikääntyy, globaali kilpailu kiristyy ja ilmastossa tapahtuu muutoksia. Suomalaisen työelämän suurina kehityssuuntina nousivat lisäksi esiin monikulttuurisuus, kiire, kansainvälistyminen, tietointensiivisyys ja palveluvaltaisuus. Lisäksi työelämän rakenteiden odotetaan muuttuvan samanaikaisesti, kun työyhteisöt muuttuvat ei-pysyviksi. Tuottavuustutkimuksella ja tuottavuuden kehittämisellä on mahdollista ratkaista tai ainakin helpottaa näistä suurista muutoksista aiheutuvia haasteista.

TTS:n perustoimintaperiaatteeseen liittyvä työn tuottavuuden parantaminen on ollut kantava toiminta-ajatus koko 85 vuoden ajan. Menetelmien kehittyminen ja kehittäminen luo aina uutta tutkittavaa ja koulutettavaa. TTS:n useat toiminta-alat varmistavat toiminnan jatkuvuuden ja kehittymisen taloudellisesti heikompinakin aikoina. Asiakkaiden tuotekehitystarpeet on pystyttävä ennakoimaan ja hakemaan yhteistyössä heidän kanssaan tarvittavia ratkaisuja. Työn tehostaminen tuotanto- ja palvelualoilla tulee tulevinakin vuosina olemaan keskeisessä asemassa TTS:n toiminnoissa.

VERKOSTOT
Tulevaisuuden työelämän toimintamallit tulevat enenevässä määrin muodostumaan erilaisista verkostoista, jotka ulottuvat sekä yhteiskunnan että omien toimialojen ulkopuolelle. Yritysten on toimittava aktiivisesti ja innovatiivisesti eri verkostoissa pärjätäkseen lisääntyvässä globaalissa kilpailussa.  Samoin tutkimuksen on oltava enenevässä määrin poikkitieteellistä ja koulutuksessa erityisosaaminen haetaan kumppaneilta verkostojen kautta. TTS:llä on pitkä historia verkostomaisesta toiminnasta niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. TTS on ollut perustamassa useita yhdistyksiä, kuten Aikuiskoulutuskeskusten liitto (AKKL) ja Suomen Standardisoimisliito SFS, jotka ovat edelleenkin merkittäviä toimijoita omilla alueillaan. TTS:n tutkimustoimintaan on 20-luvulta lähtien kuulunut oleellisen osana kansainvälisyys ja toimiminen useissa kansainvälisissä verkostoissa ja yhdistyksissä. Myös TTS:n koulutustoiminta on verkostoitumassa yhä voimakkaammin sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

OSAAMINEN
Osaamisyhteiskunnassa ”asioista tietäminen” ei riitä. ”Kyky tehdä” on tulevaisuudessa yhä tärkeämpi ominaisuus. Henkilökohtainen osaaminen ja kyky toimia lisäarvoa luovalla tavalla tekevät yksilöstä halutun työntekijän. Työntekijöiltä vaaditaan sekä kykyä ymmärtää jatkuvan oppimisen välttämättömyys että edellytyksiä oppia aina uutta. Ammatillisen osaamisen rinnalle yhä tärkeämmäksi työntekijän ominaisuudeksi tulee sosiaalinen osaaminen, koska työ tapahtuu tiimeissä ja verkostoissa. Oppimisen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuudessa TTS:n työssä yhä tärkeämpää. Uusia opetusvälineitä ovat esimerkiksi simulaattorit, joiden avulla oppimistapahtumaa pystytään tehostamaan merkittävästi. Ajosimulaattoreilla tapahtuvan opetuksen kehittämisessä TTS :llä on tällä hetkellä eurooppalaisessakin mittakaavassa merkittävä rooli.

MONIALAISIA TUTKIMUS- JA KOULUTUSPALVELUJA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN
Globaalissa taloudessa elinkeinoelämän muutokset ovat nopeita. Uusia ammatteja syntyy nopeaan tahtiin ja perinteisissä ammateissa tarvitaan uudentyypistä osaamista. Koulutukselle tämä asettaa suuria vaatimuksia.

TTS:n tuottaa monialaisia tutkimus- ja koulutuspalveluja, joiden avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme laaja-alaista osaamisen kehittämistä. Esimerkiksi osaamiskartoituksen jälkeen voidaan yritykselle tarjota tarvittava koulutus, jonka jälkeen on mahdollista mitata saavutettu osaamistaso. Lisäksi uusin tutkimustieto saadaan suoraan siirrettyä koulutuksen käyttöön.


LISÄTIETOJA


Tarmo Luoma
toimitusjohtaja, TTS
maat. ja metsät. tohtori, professori
PL 5 (Kiljavantie 6)
05201 RAJAMÄKI
Gsm 050 387 9525

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto