Metsämiesten Säätiön rahoittama vuonna 2007 käynnistynyt 3,5-vuotinen KASVUN EVÄÄT Metsä- ja puualan pienyritysten tutkimus- ja kehittämisohjelma on edennyt jo useimmissa toimialakohtaisissa osahankkeissa tulosvaiheeseen. Ohjelman kokonaistavoitteena on edistää metsä- ja puualan pienyritysten kasvua tukemalla alan kasvuyrityksiä sekä aktivoimalla potentiaalisia kasvuyrityksiä kasvattamaan liiketoimintaansa.

Tutkimusohjelman osahankkeet kattavat seuraavat toimialat: puunkorjuuyritykset, kuljetusyritykset, metsuri- ja metsäpalveluyritykset, taimitarhat, puuenergiayritykset ja piensahat. Tutkimusohjelman toteutukseen osallistuvat Helsingin yliopiston Taloustieteen laitos, Metsäntutkimuslaitos ja TTS tutkimus. Tutkimusohjelman kuvaus ja välituloksia on esitetty ohjelman www-sivuilla: www.tts.fi/kasvunevaat. Ohjelman viimeisen vuoden 2010 haasteena on tulosten jalkauttaminen. Tähän pyritään keväällä 2010 järjestettävällä seminaari- ja työpajapäivällä sekä erilaisin raportoinnein.

Metsäkone- ja kuljetusyrityksen kasvutavat ja niiden vaikutus yrityksen kannattavuus
Osahankkeessa on tutkittu metsäkone- ja kuljetusyritysten kasvua Helsingin yliopiston Taloustieteen laitoksella sekä Metlassa. Tutkimusotoksena on 32 suurta metsäkoneyritystä sekä 30 suurta puunkuljetusyritystä, jotka ovat kasvattaneet liikevaihtoaan vuosina 2001–2006. Materiaalina käytetään tilinpäätöstietoja kyseisiltä vuosilta sekä yrittäjähaastatteluita. Alihankinnan havaittiin olevan tärkeässä asemassa metsäkoneyritysten kannattavassa kasvussa ja myös hyvän taloudellisen aseman merkitys korostui. Kannattavasti kasvaneet yrittäjät eivät kokeneet kasvua niin suureksi riskiksi, mutta heissä korostui innovatiivisuus, proaktiivisuus ja suoriutumismotivaatio. Puunkuljetusyritysten kohdalla yrityksillä havaittiin olevan ns. optimikoko, jossa yritys toimii resursseihin nähden hyvin tehokkaasti ja täten kasvun olevan kannattavaa tätä pienemmille yrityksille. On myös mahdollista, että ala on polarisoitunut. Seuraavaksi tarkoituksena on tutkia kuljetusyritysten sisäisiä resursseja, kasvutapoja ja toimintamalleja.

Lisätietoja:
Pekka Mäkinen, GSM 041 5460 254, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 
Kasvu metsäpalvelu- ja taimitarhayritysten liiketoiminnassa
Metsäpalveluita ja metsäpuiden taimia tuottavien yritysten kasvu parantaisi alan yritysten liiketoiminnan kehittymistä ja suomalaisen metsätalouden kilpailukykyä. Osahankkeessa tehdään parhaillaan tutkimus- ja kehittämistyötä kahden metsäpalveluyrityksen ja yhden pientaimitarhayrityksen kanssa. Metsäpalveluyrityksissä tutkitaan metsurityön kilpailukykyisen hinnoittelun ja taimikonhoidon koneellistamisen mahdollisuuksia ja rajoitteita yritysten kannattavalle kasvulle. Taimitarhayrityksessä tutkitaan vastaavasti taimien pakkaus- ja jakeluprosessin tehostamista. Metsäpalveluyritysten nykyistä merkitystä ja tulevia mahdollisuuksia eri metsäpalveluiden tuottajina arvioidaan metsänhoitoyhdistyksille (yksityismetsät), kunnille, seurakunnille ja yhteismetsille osoitetun kyselytutkimuksen perusteella. Hankkeen päätulokset tullaan raportoimaan ja jalkauttamaan kaikkien toimialan yritysten hyödynnettäviksi.

Lisätietoja:
Veli-Matti Saarinen, GSM 050 391 4847, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 
Kannattavan metsäenergiayrittämisen kulmakivet
Osahankkeessa selvitettiin metsäenergiayrityksien laadullisia menestystekijöitä. Haastatteluaineistoon valikoituneiden metsäenergiayritysten johtajien mukaan aineettomilla tuotannontekijöillä on vaikutusta metsäenergiayrityksen kilpailukykyyn. Näitä kilpailukykyä tuovia tekijöitä olivat: kyvykkäät johtajat (markkinointitaidot, työnjälki, organisointikyky), ammattitaitoinen henkilöstö (hyvät ”koneenkäyttötaidot”, puuenergiatuotantoketjun hahmottaminen), yhteistyösuhteet sekä maine (toimivat suhteet esim. asiakkaisiin). Metsäenergiayrittäjyys sisältää strategisia valintoja, joita ovat: kevyt organisaatio, arvoketjun ja raaka-aineen hallinta, skaalaetu ja luotettavuus. Metsäenergiayrittäjyyteen liittyy myös identiteetin muutos “risukonperkaajasta” ammattimieheksi, jolla on uskallusta ryhtyä uuteen ja kehittää uutta toimintatapaa. On tärkeä huomata, että erilaiset politiikan toimet, kuten päästökaupan organisointi, vaikuttavat metsäenergiayritysten toimintaympäristöön.

Lisätietoja:
Leena Leskinen, GSM 040 801 5122, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.


Pientaloluokan lämpöyrittäjyyden markkinapotentiaali
Osahankkeessa selvitettiin lämpöyrittäjyyden kasvumahdollisuuksia kokonaan uudella markkina-alueella pientalojen (omakoti-, rivi- ja pienkerrostalot) lämmityksessä. Aluksi kartoitettiin olemassa olevan lämpöyrittäjäkunnan kiinnostus ja mahdollisuudet pientaloluokan eri toimintamalleihin perustuvaa lämpöyrittäjyyttä kohtaan. Kyselyn perusteella valittiin muutama potentiaalinen alue, jolla selvitettiin pientalo-omistajien kiinnostus lämpöyrittäjien toimittamaa lämpöä kohtaan. Lämpöyrittäjät olivat hyvin kiinnostuneita laajentamaan toimintaansa. Kyselyyn vastanneista pientaloasukkaista puolet oli kiinnostunut lämpöyrittäjän tai -yrityksen toimittamasta kaukolämmöstä, mutta maksuhalukkuus rajoittui korkeintaan nykyisten lämmityskulujen suuruuteen. Edullinen kaukolämmön hinta olisi siten yksi tärkeimmistä syistä vaihtaa nykyinen päälämmitysjärjestelmä kaukolämpöön.

Lisätietoja:
Harri Solmio, GSM 044 7143 683, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Kaarlo Rieppo, GSM 044 7143 686, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.


Kasvu pienten sahayritysten liiketoiminnassa
Osahankkeessa tarkastellaan pienten sahayritysten kasvua, kasvutavoitteita ja -keinoja sekä kasvuhakuisuutta. Syksyllä 2007 toteutetun postikyselyyn perusteella valittiin yhdeksän kasvukykyistä ja -haluista case-yritystä, joiden toimintaa tarkasteltiin yhdessä yrittäjän kanssa. Tutkimuksen perusteella kasvutavoitteisiin pyritään piensaha-alalla maltillisesti. Valtaosa kasvuyrityksistä ilmoitti pyrkivänsä hitaaseen kasvuun eri liiketoiminnan alueilla. Suurimmalla osalla myös kasvustrategia oli maltillinen: voimakkaasti kasvuhakuisia yrityksiä oli vähän. Tärkein liiketoiminnan tavoite kasvuyrityksillä oli kannattavuuden ja tuottoasteen parantaminen.  Seuraavaksi tärkeimmiksi nousivat tyytyväiset asiakkaat ja omistajan kohtuullinen toimeentulo. Kasvu liikevaihdolla tai henkilömäärällä mitattuna tai markkina-alueen laajentaminen eivät nousseet kasvuyritysten ykköstavoitteiksi.

Lisätietoja:
Riitta Backman, GSM 044 7143 681, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.


Lisätietoja ohjelmasta:
Kaarlo Rieppo
TTS tutkimus
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
GSM 044 7143 686
www.tts.fi/kasvunevaat

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto