Lämpöyritysten kannattavuus on parantunut vuodesta 2010 vuoteen 2012 kaikilla vakavaraisuuden, maksuvalmiuden ja kannattavuuden tunnusluvuilla mitaten. Myös yritysten liikevaihto on kasvanut. Työtehoseuran tutkimuksessa mukana olleiden yritysten liikevaihdon mediaani kasvoi vuosien 2010–2012 välillä peräti 54 prosenttia, 240 000 eurosta 370 000 euroon.

Kannattavuus parani nettotuloksella mitaten 2,5 prosentista 7,5 prosenttiin ja sijoitetun pääoman tuotto viidestä kymmeneen prosenttiin. Lämpöyritysten käyttökateprosentin mediaani kasvoi vuodesta 2010 vuoteen 2012 25 prosentista 32 prosenttiin.

Myös yritysten vakavaraisuus parani, ollen kuitenkin edelleen vain tyydyttävällä tasolla. Omavaraisuusaste kasvoi yhdeksästä prosentista 24 prosenttiin.

Tarkasteltaessa erikokoisten yritysten kannattavuutta havaittiin, että kokoluokassa 2000–5000 kW kannattavuuden, maksuvalmiuden ja omaraisuuden tunnusluvut olivat selkeästi parempia kuin tätä pienemmissä tai suuremmissa laitoksissa. Näiden yritysten liiketuloksen mediaani oli 22 prosenttia ja nettotulos peräti 15 prosenttia. Myös sijoitetun pääoman tuotto oli 15 prosenttia.

Kolmanneksella tutkituista yrityksistä sijoitetun pääoman keskimääräinen tuotto oli vuosina 2010–2012 yli 14 prosenttia. Nämä yritykset ylsivät nettotuloksen osalta yli 13 prosenttiin. Maksuvalmiutta kuvaava Quick Ratio oli lähes kaksi eli yrityksen nopeasti rahaksi muuttuva omaisuus riitti hyvin kattamaan lyhytaikaiset velat. Omavaraisuusaste oli 31 prosenttia eli se oli tyydyttävällä tasolla. Näiden yritysten liikevaihto oli keskimäärin 417 000 euroa.

Vuoden 2012 lopussa Suomessa toimi noin 500 lämpöyrittäjien hoitamaa lämpölaitosta. Näiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 130–140 miljoonaa euroa ja ne työllistävät suoraan noin 600–700 henkilöä. Niiden käyttämä vuotuinen metsähakkeen määrä oli noin 1,3 miljoonaa irtokuutiometriä. Tämän lisäksi lämpöyritykset käyttivät muita puupolttoaineita yhteensä noin 100 000 ja polttoturvetta noin 50 000 irtokuutiometriä.

Lämpöyrittäjien tärkein asiakas on yleisimmin kunta. Kolmasosa laitoksista on alueellisia lämpölaitoksia ja loput kiinteistökohtaisia laitoksia. Kiinteistökohtaisista laitoksista puolet lämmittää kouluja ja toinen puoli yksityisiä kiinteistöjä. Yksityisten kiinteistöjen määrä on kasvussa ja yhä useampi yrittäjä tarjoaa asiakkaalleen lämmön kokonaistoimituksen sisältäen myös lämpölaitosinvestoinnin. Suurin potentiaalinen asiakasryhmä lämpöyrittäjille ovat yksityiset teollisuuskiinteistöt, kasvukeskusten reuna-alueet ja sellaiset asuinalueet, jotka eivät kuulu kunnan tai kaupungin kaukolämmön piiriin.

Työtehoseura on kerännyt tietoa uusista lämpölaitoksista vuodesta 2002 lähtien. Tänä vuonna tutkittiin ensimmäistä kertaa lämpöyritysten taloudellista kannattavuutta. Tilinpäätöstiedot kerättiin 31 yritykseltä.


Lisätietoja: Tutkimusvastaava Riitta Backman, 044 7143 681

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto