Metsäntutkimuslaitos tutkii sahojen määrää ja puunkäyttöä noin kymmenen vuoden välein. Piensahojen etujärjestön Sahayrittäjät ry:n tavoitteena on jatkuvan tilastoinnin kehittäminen, jossa Metsäntutkimuslaitoksen tietoja täydennetään seuraamalla kahden vuoden välein yritysten raakapuun ja sahatavaran hintoja, käytössä olevia tuotantolaitteistoja, investointisuunnitelmia ja tuotannon jakautumista erilaisiin tuotteisiin. Näin alasta on tarkoitus saada kattavaa tietoa yrittäjille, alan etujärjestölle ja päättäjille sekä pohja oikeille alan ja yksittäisten yritysten kehittämispäätöksille.

Kollin Säätiön rahoittaman, Sahayrittäjät ry:n ja Työtehoseuran yhteistyössä toteuttaman ”Piensahojen tilastoinnin kehittäminen” -hankkeessa rakennettiin Sahayrittäjät ry:n käyttöön jatkuvan tilastoinnin päivitysmenetelmä ja toteutettiin se ensimmäisen kerran.

Puolet toiminnassa olleista yrityksistä oli erittäin pieniä

Kyselyyn vastanneiden yrittäjien keski-ikä oli 52 vuotta. Puolet vastanneista yrityksistä oli kooltaan erittäin pieniä, liikevaihdoltaan alle 50 000 euroa. Yli 100 000 euron liikevaihto oli vain neljänneksellä vastaajista.

Yrityksistä 40 prosenttia ilmoitti valmistavansa myyntisahatavaraa. Rahtisahaustoimintaa oli 60 prosentilla vastaajista. Rahtisahauksen hinnoissa oli suuria eroja eri puolilla maata. Edullisimman ja kalleimman tuntihinnan ero oli peräti 60 euroa. Höyläystä harjoitti kolmannes vastanneista. Valtaosalla näistä yrityksistä oli myös sahaustoimintaa. Rahtihöyläystoimintaa oli neljänneksellä yrityksistä. Joka kymmenennellä yrityksellä oli hirsituotantoa. Puutavaraa välitti 14 prosenttia yrityksistä. Yhteenlasketusta tuotannosta rahtina tehdyn sahauksen tai höyläyksen osuus oli noin 40 prosenttia. Välitetyn puun osuus oli puolestaan vajaa 15 prosenttia.

Valtaosalla yrityksistä oli käytössään pyörösaha. Vannesahan omisti neljännes vastaajista. Puolella vastaajista oli höylä ja neljänneksellä kuivaamo. Valtaosalla laitteisto on pääasiassa kiinteästi käytössä. Vain neljännes yrityksistä toimi pääasiassa siirrettävällä kalustolla. Hieman yli kolmanneksella yrityksistä on investointisuunnitelmia seuraavan viiden vuoden ajalle. Eniten oli suunnitteilla toimitila- ja halli-investointeja. Toiseksi eniten oli suunnitteilla varastorakennusten laajentamisia ja uuden höyläkoneen hankintaa. Muutamat yrittäjät suunnittelivat lämpölaitoksen tai kuivaamon rakentamista.

Kolmannes vastaajista uskoi alan tulevaisuuteen

Yrittäjien yleinen näkemys alan tulevaisuudesta oli kaksijakoinen. Kaksi kolmasosaa vastaajista piti näkymiä melko synkkinä. Avoimista kommenteista kävi ilmi, että pienet yritykset kokivat yrittämisen olosuhteiden käyvän yhä tukalammiksi. Yleisenä trendinä koettiin, että markkinat supistuvat ja yritysten määrä vähenee.

Kolmasosa yrittäjistä piti tulevaisuudennäkymiä kohtuullisina. Nämä yrittäjät yrittäjistä uskoivat puunkäytön lisääntyvän ja tuovan mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen. Markkinoiden uskottiin säilyvän ainakin korjausrakentamisessa. Uudisrakentamisessa talotehtaiden markkinaosuus taas heijastuu suoraan piensahureiden tuotantomääriin. Osa uskoi myös rahtisahauksen lisääntyvän. Puun arvostuksen noustessa puutuotteiden kysynnän uskottiin lisääntyvän.

Tähän kyselyyn vastanneista yrityksistä peräti kolmannes ilmoitti lopettaneensa toiminnan tai olevansa ainakin tilapäisesti seisonnassa. Tärkeä syy piensahojen vähenemiselle on yrittäjien varsin korkea keski-ikä ja sitä myötä eläkkeelle jääminen. Piensahojen vähenemiseen lisäksi vaikuttaa siltä, että suuri osa edelleen toimivista yrityksistä on erittäin pieniä.

Ensimmäisen kyselyn vastausprosentti oli 26. Jatkossa Sahayrittäjät ry tulee toteuttamaan tilastoinnin kahden vuoden välein. Seuraava selvitys koskee vuoden 2013 tietoja ja se toteutetaan vuoden 2014 keväällä.

Lisätietoja:
TTS, Riitta Backman, 044 7143681
Sahayrittäjät ry, Raimo Etelä, 040 8218238

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto