TTS aloittaa yhteistyössä Kanta- ja Päijät-Hämeen metsänhoitoyhdistysten, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Hämeen ammatti-instituutin kanssa syksyn 2011 aikana METKA- koulutushankkeen, jossa koulutetaan metsähakkeen hankinnassa toimivia henkilöitä ja metsänomistajia energiapuun kestävään kasvatukseen ja käytön lisäämiseen.

Koulutusta tullaan järjestämään Etelä-Suomessa kuuden ELY-keskuksen alueella pääasiassa vuosien 2012-2013 aikana. Syksyllä 2011 koulutusjaksot pilotoidaan Hämeen alueella. Hankkeessa rakennetaan metsähakkeen hankinnassa ja metsänhoidossa toimiville kohderyhmille moduloitu 12 päivän koulutuskokonaisuus. Koulutusten sisällöt valmistellaan uusimpaan tutkimustietoon, annettuihin ohjeisiin ja suosituksiin sekä käytännön toimijoiden hiljaiseen tietoon perustuen.

Metsäenergian korjuumäärät ovat kasvaneet voimakkaasti ja energiapuusta on tullut oma puunhankinnassa ja metsänkasvatuksessa huomioonotettava puutavaralajinsa. Metsäenergian käytön lisäämiselle on asetettu korkeita tavoitteita kansallisen ilmasto- ja energiastrategian, kansallisen metsäohjelman ja alueellisten metsäohjelmien johdosta. Energiapuu täytyy ottaa huomioon myös metsänhoidossa ja metsien käsittelyssä.

Päättymässä olevassa METKA –tutkimushankkeessa on tutkittu ja kehitetty metsäenergian hankintaa laajasti ja havaittu, että metsänomistajilla ja metsähakkeen hankinnassa toimivilla on energiapuun hyödyntämisessä ja sen hankinnassa vielä paljon tieto- ja toiminnan tehostamistarpeita. Tietoa on kaivattu etenkin energiapuun hankinnan toteutuksesta, energiapuun kasvatuksesta, korjuun toteutuksesta ja vaikutuksista sekä energiapuukaupasta.

Koulutushanke saa rahoituksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Lisätietoa:
Riitta Backman, TTS, 044 7143 681

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto